1-فاصله های موسیقایی musical interval:

در موسیقی  اختلاف زیر و بمی یا زیرایی(pitch) یا نسبت فرکانس یا بسامد میان دوصدا را فاصله گویند


ادامه مطلب ...