موسیقی, هنر زبان دل و روح بشر و عالی ترین تجلی قریحه انسانی است.