این هفته میخواهم کتاب درک و دربافت موسیقی اثر راجر کیمی ین را به شما معرفی کنم این کتاب تاریخ موسیقی غرب را از قرون وسطی و سلطه کلیسا ها تا موسیقی مدرن را تحلیل و بررسی می کند 

و برای هر تاریخ آهنگی از آهنگسازان بزرگ آن دارد و آن آهنگ را از نظر ساز بندی و متر تجزیه و تحلیل می کند این کتاب در تمامی فروشگاه های لوازم موسیقی وجود دارد :)