تئوری 2

 

1-فاصله های موسیقایی musical interval:

در موسیقی  اختلاف زیر و بمی یا زیرایی(pitch) یا نسبت فرکانس یا بسامد میان دوصدا را فاصله گویند

فاصله دو نت پی در پی  یا متصلconjunct  و یا غیر از آن یا همان منفصل disjunct نام دارد.

بعضی از فاصله های  متصل که از نظر زیر و بمی به طور طبیعی به هم نزدیکترند نیم پرده یا  semitone و آنهایی که دور ترند پرده یا whole tone نامیده میشود.

نکته:برای آن که در محاصبه ی فاصله های پایین رونده و بالا رونده اشتباه نکنید فاصله را همیشه بالارونده حساب میکنند.

نکته:بدیهی است که تعداد فاصله های میانی هر فاصله همیشه یکی کمتر از شماره ی نام آن است.

نت های آنارمنیک(homophone):

دو نت که هم اسم نبوده ولیصدای شان در ساز های شستی دار مانند پیانو یکی باشد مترادف یا آنار منیک نامیده میشود.

فاصله های ملدیک   و  هار منیک:

دو صدای فاصله اگر به صورت پی در پی  شنیده شود فاصله را هارمنیک و اگر همزمان با یکدیگر شنیده شوند فاصله را هارمنیک گویند.

فاصله های ملایم و نا ملایم:فاصله های (یکم-پنجم-هشتم)درست را ملایم کاملperfect consonant  و فاصله های سوم بزرگ و کوچک و ششم بزرگ و کوچک را ملایم غیر کامل imperfect consonant و فاصله چهارم درست را ملایم مشترکcommon consonant و پنجم کاسته و چهارم افزوده را  نا ملایم مجذوب attracted dissonant و بقیه فاصله ها را ناملایم مینامند.

فاصله های ساده simple intervalو ترکیبی :

فاصله های که حدود آنها از بک اکتاو تجاوز نکند ولی اگر از یک اکتاو تجاوز کند فاصله ترکیبی میشود.

 

 

گام و مایه یا تنالیته

       I.            گام عبارت است از صداها یا نت هایی که به صورت متصل میان فاصله ی اکتاو قرار دارند

     II.            گام ردیف منظم صداها را نیز در بر میگیرند

  III.            ولی مایه یا تنالیته دارای این قید نبوده بلکه شامل ردیف منظم و نامنظم صداهای یک گام است..

  IV.            بنابر این هر اثر موسیقایی در مایه یا تنالیته مینی ساخته میشود

 

/ 0 نظر / 10 بازدید